Palackého údolí 350, Bílovice nad Svitavou, 664 01

rezervace tělocvičny:  +420 739462734     |       Rozvrh tělocvičny

Sortiment:

  Zápis z Valné hromady tj. Sokol Bílovice nad Svitavou

  konané dne 29. března 2019 v restauraci Sokolovna

   

   

   

  Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno pouze 17 zletilých členů, valná hromada není usnášení schopná, proto se koná valná hromada o 15 minut později s požadovaným počtem přítomných zletilých členů 21.

   

  Přítomni: viz presenční listina

   

   

   

  Program:        1. Zahájení

                          2. Volba komisí mandátové a návrhové

                          3. Kontrola usnesení z předcházející valné hromady 16. března 2018

                          4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

                          5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 návrh rozpočtu na rok 2019

                          6. Zpráva kontrolní komise

                          7. Zpráva o činnosti oddílů

                          8. Zpráva o členské základně

                          9. Volba starosty, místostarosty, jednatele, výboru a kontrolní komise

                          10. Volba vyslanců na župní valnou hromadu

                          11. Rozprava

                          12. Návrh a schválení usnesení

                          13. Závěr

   

   

   

   

   

  ad 1) Schůzi zahájil starosta Petr Pošmůrný přivítáním všech přítomných.

  Následovalo stručné seznámení s programem Valné hromady.

   

   

   

  ad 2)Volba komisí mandátové a návrhové

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Zapisovatele: Jitku Krejčířovou

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  souhlasí, aby funkci mandátní komise vykonávala návrhová komise

  návrhovou komisi ve složení: Polášková Jaroslava, Prudková Laďka, Trnková Blažena

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0,nehlasoval 0 .

   

   

   

   

   

   

  ad 3) Přítomni byli přečtením seznámeni s usnesením z loňského roku.

   

   

   

  ad 4) Zpráva o činnosti

   

  • Sokolovna slouží po celý rok všem oddílům:

  Všestrannosti: žactvu, ženám a florbalu. Oddíl gymnastiky využívá k cvičení tělocvičnu školy která je více vybavena vhodným nářadím

  Sportům: atletice, kopané, stolnímu tenisu a tenisu 

  • Krom těchto aktivit je pronajímána k různým sportovním a společenským aktivitám.Sokol sám pořádal Maškarní bál, Sokolské hody a Sokolský ples, taneční zábavu DJ Boris

  • Sokol se účastní pořádání akcí organizované obcí, školou a sdruženími Liška a mateřským centrem Žirafa

  • V loňském roce byla provedena oprava sociálního zařízení restaurace.

    

    

    

   ad 5) Zpráva o hospodaření za rok 2018

    

    

    

   Příjmy:

  Příjmy z pronájmu a reklamy

  740 336,-

  Ostatní příjmy a úroky + příspěvky mezi organizacemi

       4 605,06

  Členské příspěvky a dary

  87 450,-

  Dotace

  155 825,-

  Celkem

  988 216,06

   

   

   

   

  Výdaje:

  Spotřeba energie

  146 788,46

  Spotřeba materiálu

    52 524,20

  spotřeba ostatních nesklad. dodávek

  136 119,40

  Ostatní služby, cestovné a reprezentace

  188 639,-

  Opravy a udržování

  422 480,42

  Mzdové náklady

   42 000,-

  Daň a poplatky

       0,97

  Ostatní náklady

     12 278,04

  Odpisy dlouh. majetku

  40 508,-

  Členské příspěvky

  46 020,-

  Celkem

  898 719,49

  Zisk                                                                                                                                      89 216,06,-

   

   

   

   

   

  Návrh rozpočtu pro rok 2019

   

   

  Příjmy:

  Příjmy z pronájmu

  500 000,-

  Vstupné

  100 000,-

  Členské příspěvky a dary

  90 000,-

  Dotace

  190 000,-

  Celkem

  880 000,-

   

   

  Výdaje:

  Spotřeba energie a materiálu

  300 000,-

  Mzdové náklady

     42 000,-

  Daň

       4 000,-

  Členské příspěvky

  70 000,-

  Služby a opravy

  450 000,-

  Celkem

  866 000,-

  Zůstatek                                                                                                                            14 000,-

   

   

   

  ad 6) Zpráva revizní komise TJ Sokol Bílovice nad Svitavou

   

   

  Zpráva revizní komise pro Valnou hromadu TJ Sokol Bílovice nad Svitavou

  konanou dne 29. března 2019

   

   

  Revizní komise ve složení Hrňa Stanislav, Krejčíř Pavel, Uhrová Olga se sešla dne 16.3.2019 a provedla kontrolu účetních dokladů.

   

  Komise s upokojením konstatovala, že nedostatky v popisu dokladů, na které opakovaně upozorňovala se v dokladech za uplynulé období už nevyskytovaly.

  Všechny doklady jsou přehledně označené a zařazené do složek.

   

   

  Pro  informace Valné hromady uvádíme některá čísla:

  Celkové výnosy financí v roce 2018 byly                                                 1 202 271, 93 Kč

  náklady                                                                                                      1 115 070, 39 Kč

  Zůstatek byl  k 31.12.2018                                                                              87 201,54 Kč

   

  Největším zdrojem příjmů byly dotace –                                                       419,808,00 Kč

  - z toho z obce                                                                                                     254 000 Kč

  - z JmK                                                                                                                160 000 Kč

  - z FAČR                                                                                                                 2 608 Kč

  - z župy dr.Vaníčka                                                                                                  3 200 Kč

   

  Nejvyšší finanční částky byly vynaloženy na

  - zavlažovací zařízení na fotbalovém hřišti                                                        293 921 Kč

  - opravu sociálního zařízení v rest.                                                                     291 632 Kč

  - výrobu a montáž nesené brány                                                                           87 383 Kč

  - opravu betonové podlahy a PVC v rest.                                                             47 477 Kč

   

  Přiznání k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Brno-venkov podal starosta Petr Pošmůrný dne 28.2.2019

  K seznámení účastníků Valné hromady podáváme následující informaci:

  Formulář „daňového přiznání“ má 14 stran,  ve kterých se nás týká jen několik řádků, které jsou vyplněny. Dále  jsou přiloženy 2 formuláře – Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – celkem 9 stran, v těchto dvou formulářích je všude uvedeno jediné číslo – nula. Dalších 12 listů je přiloženo jako doklady k daňovému přiznání.

  Tato skutečnost  vede k myšlence, zda není zbytečné aby tělocvičné jednoty s činností a podobným hospodařením jako je TJ Bílovice n.Sv. vyplňovaly a předkládaly daňové přiznání. Podáváme tímto ke zvážení návrh České obci sokolské k podání podnětu na příslušných místech na změnu v zák.č. 586/1992Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

   

   

  Za revizní komisi zpracovala:

  Olga Uhrová

   

   

   

  ad 7) Zpráva o činnosti oddílů

   

  Všestrannost – florbal hoši

   

  Oddíl florbalu se schází každé pondělí a čtvrtek.  Navštěvuje celkem 16 hochů ve věkové kategorii 9 až 16 let. Oddíl se zaměřil u mladších žáků na herní trénink, a pokud se vše bude dařit, rádi bychom se opět přihlásili do sokolské soutěže ve florbalu. U starších žáků jsme již soutěže neabsolvovali pro velkou věkovou rozdílnost. Nicméně kluci se stále scházejí si zahrát.

                                                                                               

                                                                                                Petr Pošmůrný

   

  ZPRÁVA ČINNOSTI ODDÍLU TENISU ZA ROK 2018

   

  V roce 2018 jsme měli zastoupení v soutěžích jak v kategorii dospělých, ml. Žáci a žákyně, baby tenis, v této kategorii družstvo skončilo na 5. místě  v 7mi členné skupině kdy vyhráli 2 zápasy.

  Mladší žáci hráli soutěž memoriál Zd. Kocmana a skončili na 6. místě, vyhráli 1 zápas, 1 remizovali.

  Ml.žáci se zúčastnili také turnaje kde mnozí zaznamenali pěkné výsledky

  Družstvo dospělých v KP IV.tř. skončilo na 4. místě z 8mi.

  Rekreační tenis měl opět tradiční závěrečný turnaj.

   

  Členská základna se díky dětem zvýšila, nyní máme již téměř 30 členů.

   

  Tenisová škola má úspěch a určitě v ní budeme i nadále pokračovat v roce 2019. Děti trénují celý rok, v zimě využíváme k tréninkům sokolovnu, na tréninky průměrně chodí 30 dětí. V létě je pořádán tenisový turnaj.

   

  Bohužel ze soutěží se odhlásilo družstvo dospělých, po dlouhé době se v Bílovicích nebude hrát závodní tenis.

  V roce 2018/2019 pracujeme na údržbě areálu, pořádáme brigády snažíme se areál vylepšovat

   

  Petr Marvan

                 

   

                                                                                

   

  Zpráva o činnosti oddílu všestrannosti žen

   

  Ženy cvičí 1x týdně vždy v pondělí od 19.00 – 20.00 v počtu 10 cvičenek. Cvičí s hudbou s prvky aerobiku a strečinku od října do dubna. Každý rok v květnu vyjíždíme na 3denní cyklistický výlet po Moravě.

  Loni jsme byly ubytovány v Mor. Chrastové a odtud jsme vyjížděly do okolí. Na podzim jsme absolovaly turistický výlet do Litomyšle.Společně organizujeme Sokolský ples a hody. Také se aktivně zúčastní různých brigád v budově sokolovny i na hřišti.

                                                                                                                                                                               Cvičitelka Šenková

   

  T. J. Sokol Bílovice nad Svitavou - oddíl kopané

  Zpráva o činnosti za rok 2018

   

  Oddíl kopané má v současnosti pět družstev – družstvo mužů, mladších a starších žáků, které se nám po dlouhých letech podařilo opět sestavit, starší přípravku

  a fotbalovou školičku.

  Starší, mladší žáci hrají soutěže MěFs Brno

  Starší přípravka hrála městský přebor Brna – města, v těchto soutěžích dle nařízení Fotbalové asociace nebyly zveřejňovány celkové tabulky soutěže na všech úrovních.

  Naši hráči se pravidelně účastní kromě MU také různých turnajů na různých úrovních.

  Z řad mládeže máme i hráče, kteří se zúčastňují pravidelně turnajů a zápasů výběrů MěFS.

  V Loňském roce se nám podařilo získat dotace z Jihomoravského kraje a Obce na vybudování automatického zavlažování, které výrazně napomáhá k vybudování kvalitního travnatého povrch hřiště.

   

                                                                                                                                                               Pavel Krejčíř

                                                                                                                                                              

  Zpráva  oddílu  stolního  tenisu

   

  Oddíl stolního tenisu měl v roce 2018 10 členů. Loňský rok jsme se účastnili soutěží České asociace stolního tenisu, a to ve 2 družstvech:

  Vzhledem k odchodu dvou významných hráčů, družstvo A bojuje na konci tabulky Městské soutěže I. Je tedy pravděpodobné, že se tuto soutěž nepodaří udržet a příští sezónu si zahraje o stupeň nižší soutěž.

  Naopak družstvu B se v Městské soutěži IV. třídy velice daří a do nadcházející sezóny počítáme s postupem.

  Jako již tradičně, tak i v roce 2018 jsme uspořádali Vánoční turnaj pro všechny zájemce o stolní tenis bez rozdílu věku či výkonnosti, který se konal 26.prosince. Turnaje se zúčastnilo X hráčů.

   

  Za vedení oddílu věřím, že naši členové budou i nadále dělat dobré jméno Sokolu Bílovice Svitavou a to jak na poli soutěžním, tak mimo něj.

   

  Jan Kozák

   

  Zpráva o činnosti oddílu

   

  oddíl všestrannosti – zaměření na gymnastiku a zdravotní tělesnou výchovu

  V roce 2017 navštěvovalo oddíl 17 dětí (4 – 9 let) a 2 vedoucí. Cvičíme každý čtvrtek 17 – 18 hod. v tělocvičně základní školy, náplní je rozvoj všestrannosti formou gymnastických cvičení a zdravotně preventivní cvičení.

   

  Hana Šeráková

   

   

   

   

   

   

  ad 8) Zpráva o členské základně

   

   

   

  Senioři nad 60 let

  seniorny nad 60 let

  muži         27 - 60

  ženy         27 - 60

  muži         19 - 26

  ženy         19 - 26

  dorci         15 - 18

  dorky         15 - 18

  žáci         do 14

  žákyně         do 14

  celkem

  Atletika

  1

   

   

   2

   

   1

   1

  4

  20

  20

  49

  Kopaná

  1

   

  12

  2

   

   

  2

   

  22

   

  39

  Stolní tenis

  1

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  11

  Tenis

  5

   

  8

  2

  1

   

   

   

   

   

  16

  Všestrannost

  2

  21

   

  11

     

   

   

  14

  23

  71

  celkem

  10

  21

  30

  17

  1

  1

  3

  4

  56

  43

  186

  Tělovýchovná jednota má k 29.3.2018                       71 zletilých členů.

   

   

   

  ad 9) Volba starosty, místostarosty, jednatele, výboru a kontrolní komise

   

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Starostu: Petra Pošmůrného

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Místostarostku: Kateřinu Liškovou

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Jednatelku: Jitku Krejčířovou

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Náčelnici: Zdeňku Vítovou

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Předsedu odboru sportu: Romana Procházku

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Předsedkyni kontrolní komise: Olgu Uhrovou

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

  Valná hromada zvolila:

   

  Členy kontrolní komise: Stanislava Hrňu a Pavla Krejčíře

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

   

   

  ad 10) Volba vyslanců na župní valnou hromadu

   

  Valná hromada zvolila:                               

   

  Petra Pošmůrného a Kateřinu Liškovou - Vyslance na valnou hromadu župy

  hlasováno pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0 .

   

   

  ad 11) Rozprava

  V diskuzi byla projednávána otázka nedostatku trenérů, cvičitelů a nutnost řešit otázku členských respektive oddílových příspěvků.

   

   

   

  ad 12) Schválení usnesení z VH

  Usnesení bylo přečteno bratrem Petrem Pošmůrným a bylo přítomnými jednohlasně schváleno

  Bere na vědomí zprávy kontrolní komise, zprávy oddílů a zprávu o hospodaření

   

   

   

   

   

   

   

   

              Petr Pošmůrný                                                                  Zápis ověřila Jitka Krejčířová

  starosta T. J. Sokol Bílovice nad Svitavou                                                    jednatelka jednoty T. J.

   

   

   

   

   

   

   

  Olga Uhrová

  předsedkyně kontrolní komise

   

   

   

   

   

  V Bílovicích nad Svitavou 29.3.2019